Privacy- en cookiebeleid

Met deze privacyverklaring geeft Vogel Financieel Beheer invulling aan de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wat en waarom?

Wij kunnen onze bedrijfsactiviteiten niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken. (Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon in de zin van de wet) Zonder deze gegevens kan Vogel Financieel Beheer geen uitvoering geven aan de benoeming door de rechtbank om uw vermogensrechtelijke zaken te behartigen.

Vogel Financieel Beheer acht het hierbij van belang dat de verwerking van persoonsgegevens gebeurd op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van de privacy.

Wij verwerken persoonsgegevens om de volgende redenen:

 • Deze gegevens zijn nodig voor een goede uitvoering van de vermogensrechtelijke belangen van rechthebbenden. Vogel Financieel Beheer vertegenwoordigt u in en buiten rechte. Dit betekent dat Vogel Financieel Beheer namens rechthebbende voorzieningen aanvraagt, betalingen doet, regelingen treft en de belastingaangifte verricht.
 • Derden waarmee u betrekkingen heeft, worden op de hoogte gebracht van de onderbewindstelling. Hierbij wordt de beschikking onderbewindstelling meegestuurd als machtiging.
 • Opstellen van rapportages en budgetoverzichten ten behoeve van u
 • Jaarlijks moet er aan u zelf en aan de rechtbank rekening en verantwoording worden afgelegd. De rechtbank bepaalt in welke maand dit dient te geschieden. De planning hiervan is geautomatiseerd.

Vogel Financieel Beheer verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de bovengenoemde doelstellingen.

Voorbeelden van persoonsgegevens

Er zijn veel soorten persoonsgegevens. Voor de hand liggende gegevens zijn iemands naam, adres en woonplaats. Maar ook telefoonnummers en postcodes met huisnummers zijn persoonsgegevens. Gevoelige gegevens als iemands ras, godsdienst of gezondheid worden bijzondere persoonsgegevens genoemd. Deze zijn door de wetgever extra beschermd.

Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over iemands:

 • ras of etnische afkomst;
 • politieke opvattingen;
 • godsdienst of levensovertuiging;
 • lidmaatschap van een vakbond;
 • genetische of biometrische gegevens met oog op unieke identificatie;
 • gezondheid;
 • seksuele leven;
 • strafrechtelijk verleden.

Een organisatie mag geen bijzondere persoonsgegevens gebruiken, tenzij daarvoor in de wet een uitzondering is gemaakt. Bovenstaande bijzondere persoonsgegevens worden niet geregistreerd of opgeslagen in Onview of een ander systeem.

Grondslagen

Vogel Financieel Beheer beroept zich op verschillende grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 • Voor het nakomen van een wettelijke verplichting;
  Door de rechter is vastgesteld dat u bij uw vermogensrechtelijke zaken moet worden bijgestaan. Hiervoor moet Vogel Financieel Beheer gegevens opslaan over u om aan deze verplichting te kunnen voldoen.
 • Voor de uitvoering van een overeenkomst;
  In het geval u gebruik maakt van budgetbeheer uitgevoerd door Vogel Financieel Beheer heeft u hiervoor en overeenkomst gesloten.
 • Op basis van toestemming;
  Tot slot verwerkt Vogel Financieel Beheer uw gegevens op basis van toestemming, deze toestemming verleent u wanneer bovenstaande grondslagen niet voor u van toepassing zijn door middel van dit getekende document.

Rechten

Uiteraard heeft u ook rechten. Hieronder vind u een opsomming van deze rechten. Niet aan alle rechten kan worden voldaan, zonder dat dit consequenties heeft voor de werkzaamheden en de uitvoering door Vogel Financieel Beheer. Zoekt u bij twijfel of vragen altijd contact met Vogel Financieel Beheer.

 • Recht op vergetelheid
  U heeft het recht om Vogel Financieel Beheer te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen. Verwijdering van gegevens is slechts mogelijks voor die gegevens waarvoor wij geen wettelijke bewaarplicht hebben.
 • Recht op data portabiliteit
  U heeft het recht om van Vogel Financieel Beheer uw persoonsgegevens in een standaardformaat te ontvangen. Zo kunt u uw gegevens makkelijk doorgeven aan een andere leverancier van dezelfde soort dienst.
 • Recht op inzage
  U heeft het recht om de persoonsgegevens die Vogel Financieel Beheer van u verwerkt in te zien.
 • Recht op rectificatie en aanvulling
  U heeft het recht om de persoonsgegevens die Vogel Financieel Beheer verwerkt te wijzigen.
 • Recht op beperking van de verwerking
  U heeft het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 • Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering
  U heeft het recht op een menselijke blik bij besluiten.
 • Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking
  U heeft het recht bezwaar te maken, let wel, zonder gegevensverwerking kan Vogel Financieel Beheer haar werk niet goed uitvoeren.
 • Recht op duidelijke informatie over wat Vogel Financieel Beheer met uw persoonsgegevens doet
  U krijgt bij de start van de vertegenwoordiging uitleg over de AVG en wat er met uw gegevens gebeurd zoals uitgelegd in deze verklaring. Tevens kunt u later in het proces verzoeken inzichtelijk te maken welke gegevens Vogel Financieel Beheer van u heeft en waarvoor deze gebruikt worden.
 • U heeft het recht om de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking altijd in te trekken
  U kunt Vogel Financieel Beheer laten weten uw gegeven toestemming in te willen trekken.

U kunt gebruik maken van deze rechten door een schriftelijk verzoek in te dienen op onder genoemd adres van Vogel Financieel Beheer onder vermelding van het recht waarvan u gebruik wilt maken en onder bijsluiten van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Voorts dient u uw privé postadres en het dossiernummer te vermelden alsmede uw handtekening te zetten.

Binnen vier weken wordt, indien aan het verzoek wordt voldaan, een volledig overzicht verstrekt van de betreffende wijziging of verzoek.

Indien Vogel Financieel Beheer voldaan heeft aan een verzoek om gegevens te verbeteren of aan te vullen, zal zij derden aan wie deze gegevens zijn verstrekt, mededeling doen van de aangebrachte wijzigingen.

Welke gegevens slaat Vogel Financieel Beheer op:

 • NAW gegevens
 • Inkomens gegevens
 • Bankgegevens
 • Schuldeisers
 • Vaste lasten
 • Leveranciers specifieke diensten of goederen
 • Noodzakelijke informatie van overheidsinstellingen
 • Gegevens betreffende gezondheid (CIZ, diagnose, geschiedenis)
 • Contact gegevens mantelzorgers en hulpverleners

Ontvangers van de persoonsgegevens

De volgende partijen kunnen ontvangers zijn van uw gegevens:

 • Gemeenten
 • Uitkeringsinstanties
 • Overheidsinstellingen (bv CAK)
 • Nutsbedrijven
 • Rechtbank
 • Justitie of CJIB (verstrekken als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn)
 • Schuldeisers of diens vertegenwoordiger
 • Belastingdienst
 • Hulpverleners
 • Verzekeraars
 • Werkgevers
 • Woningbouw verzekeraars
 • Hypotheek verstrekkers
 • Kadaster
 • Kamer van Koophandel
 • Leveranciers specifieke diensten of goederen
 • Ontvangers provinciale en gemeentelijke heffingen

Geautomatiseerde opslag, verwerking en besluitvorming

Vogel Financieel Beheer neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld de bewindvoerder) tussen zit.
Vogel Financieel Beheer gebruikt de volgende (online) computerprogramma’s of -systemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Onview
  is een webapplicatie voor bewindvoering, cliëntregistratie en andere inkomensbeheer functies. OnView is een overzichtelijk programma voor bewindvoerders op een afgesloten webpagina waarmee bewindvoerders zeer gemakkelijk cliëntgegevens kunnen overzien en inkomen kunnen beheren.
 • WordPress
  Dit is een content management systeem ten behoeve van het maken en onderhouden van onze website. Wij maken op de website geen gebruik van een contactformulier. U kunt een mail sturen naar het bekende mail adres.

De bewaartermijn van de gegevens

Vogel Financieel Beheer bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Langer bewaren van de gegevens is alleen toegestaan als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Beveiliging persoonsgegevens

Vogel Financieel Beheer gaat uiterst zorgvuldig met de persoonsgegevens om en draagt zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin de persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Op dit moment heeft alleen bewindvoerder L.Slotemaker-Vogel toegang tot uw gegevens. Mocht dit in de toekomst wijzigingen zult u hierover vooraf worden geïnformeerd.

Klachten

Wanneer u vragen heeft, informatie zoekt of een klacht heeft kunt u contact opnemen met Vogel Financieel Beheer. In het geval van een klacht zal Vogel Financieel Beheer conform het klachtenregeling uw klacht behandelen. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke

De identiteit en de contactgegevens van de verwerker zijn:

L.Slotemaker-Vogel, Postbus 14, 7475 ZG Markelo, 06-59324859

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen aan de privacyverklaring zullen op de website worden gepubliceerd.

Scroll naar boven